http://www.ad.nl/binnenland/staphorster-meisje-won-prijs-met-gedicht-over-pesten~a67865a0/
http://www.175jaarmc.nl/archief/editie/2012/14-12-2012?page=1

Wat is pesten nu eigenlijk
Dagelijks zijn ongeveer 200 miljoen kinderen en jongeren op de wereld slachtoffer van pesten. Het is een complex en serieus probleem dat in alle landen voorkomt. In Nederland hebben we het dan over honderdduizenden kinderen. Pesten is een vorm van agressie waarbij één of meer personen proberen een andere persoon schade toe te brengen. Dat kan door te schoppen of te slaan, maar ook door buiten te sluiten, te schelden of uit te lachen. Kenmerkend aan pesten is dat de macht ongelijk is verdeeld en dat het stelselmatig gebeurt (Olweus, 1978, 1993).

Definitie:
Pesten is het systematische en langdurig uitoefenen van psychologisch of fysiek geweld door één of meerdere personen ten opzichte van één persoon, die niet (langer) in staat is zichzelf te verdedigen.

Kenmerken:
 - Het pesten gebeurd systematisch
 - De macht is ongelijk verdeeld
 - Het heeft een psychische of fysieke schade als gevolg
 - De gepeste is niet weerbaar
 - Bedoeling is om angst te veroorzaken of schade te berokkenen bij de gepeste


Waarom pest iemand

Mensen (kinderen) kunnen om verschillende redenen pesten. Ze pesten omdat ze jaloers zijn, populair willen zijn of er bij willen horen. De meeste pestkoppen pesten anderen om zichzelf beter te voelen. Pestkoppen willen graag dat anderen zien wat ze doen. Maar ze zorgen er wel voor dat er geen volwassenen in de buurt zijn. Als ze alleen zijn durven ze vaak niet. Pesters zijn vaak onzeker, ongelukkig en bang. Dit kan bijvoorbeeld komen door de thuissituatie. Het kan zijn dat de pester thuis door een broer of zus wordt gepest of dat de ouders gaan scheiden en de pester daar niet mee om kan gaan. De pestkop pest omdat hij/zij aandacht wil voor zijn/haar eigen situatie. Pesters kunnen zich net zoals de gepeste eenzaam voelen. 

Daarnaast is er de groep meelopers. Degenen die mee lachen, hun vingers naar je wijzen. Degenen die denken dat het grappig is. Die heel stil zijn en van niets weten als de pesterijen aan het licht komen. Deze meelopers weten goed waar ze aan meededen. Ze realiseren zich pas later hoe laf ze waren, hoe sneu ze waren om vanuit angst een ander het leven zuur te maken. Ze konden alleen niet anders, ze durfden niet. Uit angst dat zij het volgende mikpunt zouden worden. Buitensluiten of buitengesloten worden.

Verschillende soorten van pesten

Lichamelijk pesten:
Lichamelijk pesten is; vaak duwen, schoppen, slaan en trekken etc.

Geestelijk pesten:
Geestelijk pesten is vaak; vernederen, dreigen, roddelen, belachelijk maken, uitlachen, schelden, vervelende bijnamen, dreigbrieven etc.

Digitaal pesten (cyberpesten):
Digitaal pesten is pesten via mobiel of internet en gebeurt vaak via; whatsappjes rondsturen over iemand, uitschelden of belachelijk maken via Facebook, MSN of E-mail, dreigmailtjes sturen, foto's van iemand plaatsen, roddelen, sekssistische opmerkingen plaatsen of geven, iemand constant blokkeren of aanvallen etc.

Pesten kan dus in verschillende soorten, alle soorten zijn even erg van aard en kan (bijna altijd) blijvende schade toebrengen aan het kind.

Wat doet pesten met een kind

Volgens sommige onderzoekers houden alle gepeste kinderen er zonder uitzondering iets aan over.
Dit kan zijn: een laag zelfbeeld, - een minderwaardigheidsgevoel, - weinig zelfvertrouwen en in het ergste geval zelfmoordgevoelens.

Dit leidt ertoe dat kinderen die gepest worden:
- Slechte resultaten behalen op school
- Vaker kast hebben van lichamelijke klachten
- Moeilijk relaties durven aangaan
- Op latere leeftijd lijden slachtoffers ook vaker dan gemiddeld aan depressiviteit 
Volgens de website pestbriefje.com: De gevolgen van pesten zijn verontrustend, psychische en psychosomatische klachten als hoofdpijn, eetstoornissen, een laag zelfbeeld, onvoldoende tot geen zelfrespect, desinteresse, opstandigheid, enz. Het zijn allemaal uitingen van de frustratie die wordt opgewekt door een voortdurende druk vanuit de pestende groep.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat gepest worden gevoelens van eenzaamheid en depressie vergroot en bestaande problemen verergert. Slachtoffers gaan zichzelf door het pesten minder leuk vinden, vertrouwen hun leeftijdsgenoten niet en zijn bang om naar school te gaan. Die gevoelens kunnen leiden tot verder isolement en diepere depressie en nog meer pestgedrag uitlokken. Kinderen die aan het begin van het schooljaar gepest worden, hebben een aanzienlijk grotere kans dat ze zes maanden later in datzelfde schooljaar ook gepest worden. Bovendien hebben ze vaker last van psychosomatische klachten, zoals hoofdpijn, slaapproblemen, buikpijn, bedplassen en vermoeidheid.

 

Het verschil in pesten tussen meisjes en jongens

Er bestaat een belangrijk verschil tussen de manier waarop jongens pesten en de manier waarop meisjes dat doen. Jongens pesten meestal op een meer directe en lichamelijke manier, zoals schelden, slaan en vechten. Ze troeven elkaar af op basis van prestaties: ‘Wie is het sterkst en wie kan het beste voetballen?’ Dit soort pesten is meer zichtbaar dan de manier waarop meisjes meestal pesten.

Meisjes pesten vaak meer op een subtielere en indirecte manier. Ze roddelen, ze sluiten anderen buiten of negeren elkaar. In meidengroepen heerst er vaak een ‘koningin’. Dit populaire meisje omringt zich met hofdames en trouwe onderdanen. Zij bepaalt wie bij haar club hoort en wie niet. Dit machtsspel leidt vaak tot allerlei problemen. Het pesten onder meisjes wordt ook wel meidenvenijn genoemd. Het wordt soms afgedaan als typisch meidengedrag dat er nu eenmaal bij hoort. Maar roddelen, buitensluiten en negeren is ook pesten.

Pesten in de sportvereniging

De sportvereniging is naast school de belangrijkste georganiseerde praktijk waarin kinderen elkaar structureel ontmoeten. Tot op heden is echter (inter)nationaal nauwelijks onderzoek verricht naar pesten op sportverenigingen. In een vergelijkende studie (Baar, 2012) zijn 1534 kinderen structureel bevraagd op pestgedrag op hun basisschool en sportvereniging. Uit dit onderzoek blijkt dat pesten op sportverenigingen minstens een even groot probleem is als op basisscholen want de kinderen rapporteerden zelfs iets meer pestgedrag op de sportvereniging. Gezien de vele pestpreventieprogramma’s op scholen kan worden verwacht dat leraren informatie hebben over pesten en dat zij weten hoe daarmee om te gaan. 

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat:
 • Op sportverenigingen minstens net zoveel gepest wordt als op scholen;
 • Daders en slachtoffers van pesten op scholen blijken veelal ook daders en slachtoffers te zijn op de sportvereniging. In die zin zijn de pestrollen over de verschillende contexten tamelijk 'stabiel';
 • Trainers de feitelijke omvang van pesten op hun sportvereniging niet goed kunnen inschatten en de effectiviteit van hun aanpak waarschijnlijk overschatten en
 • Dat er tot nu toe nog geen gedegen pestpreventieprogramma’s bestaan voor de sportvereniging.

De rol van de trainer

De vraag is gerechtvaardigd  hoe is het gesteld met de ervaring van de trainers van sportverenigingen? In hoeverre ervaren zij pesten op de sportvereniging als een ‘probleem’? Zij zijn immers in eerste instantie verantwoordelijk voor het voorkomen van en interveniëren in pestgedrag. In het artikel " Pesten op sportverenigingen, een onderschat probleem" door Paul Baar, wordt een studie toegelicht waarin 98 trainers van verschillende takken van sport zijn geïnterviewd over pestgedrag op sportverenigingen. De gegevens van de trainers zijn vergeleken met die van 96 basisschool leraren. De noodzaak van structurele aandacht voor pesten op sportverenigingen wordt met deze studie onderstreept. lees het artikel

Tips voor de trainer

 

 • Maak aan het begin van het seizoen gezamenlijk afspraken met kinderen en hun ouders over wat te doen bij potentieel pestgedrag. 
 • Doe aan positief coachen, geef complimenten, wees betrokken op het leerproces en de persoonlijke ontwikkeling van elk kind.
 • Laat kinderen niet altijd zelf groepjes maken en streef naar homogene groepen qua niveau en leeftijd.
 • Stel duidelijk omgangsregels en bied structuur. Wees daarbij niet alleen gericht op de sportactiviteit zelf maar ook op het in goede banen leiden van sociale groepsprocessen.
 • Zorg voor een goede sfeer en communiceer open met de kinderen bij problemen. Curatief
 • Wees alert op potentieel pestgedrag in kleedkamers, gangen, fietsenstallingen en direct buiten de locatie van de sportvereniging.
 • Spreek met de kinderen af dat zij pestgedrag altijd bij de trainer melden.
 • Spreek bij pesten in eerste instantie de groep aan. Iedereen heeft daarin een rol, niet alleen de daders en de slachtoffers.
 • Maak kinderen voor elkaar verantwoordelijk en assertief in het aanpakken van pestgedrag. Anders blijft de aanpak van pesten teveel afhankelijk van de trainer en gaat het pesten gewoon door als er geen toezicht is van volwassenen
 • Probeer te achterhalen waarom kinderen van de vereniging afgaan. Veelal blijkt sportuitval relationele oorzaken te hebben
Vanuit een pestprotocol zou je 10 gouden regels met je team kunnen afspreken

De 10 gouden regels zouden kunnen zijn:
 1. Je beoordeeld een andere speler niet op zijn/haar uiterlijk
 2. Je sluit een andere speler niet buiten van activiteiten
 3. Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een ander
 4. Je scheldt een andere speler niet uit en je verzint geen bijnamen
 5. Je lacht een andere speler niet uit en je roddelt niet over andere spelers
 6. Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn
 7. Je accepteert een andere speler zoals hij of zij is
 8. Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen
 9. Als je ruzie hebt, praat het eerst uit lukt dat niet dan meld je dat bij de leider of de trainer
 10. Als je ziet dat een speler gepest wordt, dan vertel je dat aan de leider/trainer Dat is geen klikken!

Probeer te signaleren

Het eerste wat een voetbaltrainer moet doen, is het pesten signaleren. Is iemand een buitenbeentje in de groep, dan is dat tijdens trainingen en wedstrijden niet altijd te merken. Vaak ligt de oorzaak in de voetbalkwaliteiten van het slachtoffer; als die beduidend minder zijn dan die van de rest heeft dat zijn weerslag op de positie van het slachtoffer. In een wedstrijd zal hij niet snel betrokken worden in het spel, en bij het bepalen van teams voor een training wil niemand graag met hem in een groepje zitten.
Op de website stoppestennu.nl staat veel informatie vermeld over de rol als (voetbal)trainer bij pestgedrag lees de pagina en bekijk de video's


Het Geheim van Bram is een korte Nederlandse speelfilm van circa 11 min. Filmproductie bedrijf SMG STUDIOS heeft de film samen met enkele freelancers en de RAV (ambulance) geproduceerd. De film gaat over Bram, een vrolijke jongen die we langzaam zien veranderen in een depressief kind en uiteindelijk een afscheidsbrief schrijft naar zijn moeder. Filmproductie bedrijf SMG STUDIOS heeft deze (indrukwekkende) film samen met enkele freelancers en de RAV (ambulance) geproduceerd.  Het geheim van Bram een film met als maatschappelijk onderwerp pesten.
Meer video's/films bekijken bezoek: pesten-op-school.nu klik hier

 

Bronnen: https://www.detweedeverdieping.nu/dossiers/pesten/inhoud/item/wat-doet-pesten-met-je - https://stoppestengo.wordpress.com/ - https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=3649&m=1422883364&action=file.download - http://www.mirmethode.nl/waarom-pesters-pesten/ - http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/62791-pesten-wat-doet-dit-met-een-kind.html - http://hockey.startpagina.nl/forum/topic/1507325/pestprotocol-voor-sportverenigingen/

 
 
0