Eerst lezen...Belangrijke mededeling!

De hier aangeboden (psychologische) testen en/of vragenlijsten mogen nooit of te nimmer worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling van bijvoorbeeld een (huis)arts, (sport)arts), (sport)psycholoog of psychiater! 't trainershoekske wil benadrukken dat je bij twijfel over een test/vragenlijst of het niet begrijpen van een test/vragenlijst de test/vragenlijst niet uit moet voeren of in moet vullen. Verder willen we extra benadrukken dat je bij twijfel over je (mentale) gezondheid, behandeling of medicatie altijd contact op moet nemen met je huisarts.'t trainershoekske stelt zich niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de tests en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de externe aangeboden links. Wij bezitten ook te weinig kennis over de betrouwbaarheid en normen van de aangeboden tests dus ook daarvoor moet u terecht bij een erkend (sport)psycholoog. Onderaan op deze pagina vindt u informatie hoe u met een geregistreerde erkende (sport)psycholoog (in uw buurt) in contact kunt komen.

Betekenis van de symbolen:
 = Vragenlijst/test mag/kan alleen door geregistreerde (sport) psychologen worden afgenomen. Geen test a.w. = Test of variant van de test a.w

Sportpsychologische vragenlijsten

PPLS (Psychologische Prestatielijst voor Sporters)
Uitgangspunt voor de Psychologische Prestatielijst voor Sporters is dat maximale sportprestaties samen gaan met een ideale mentale prestatietoestand. De totstandkoming van prestatie en handhaving hiervan wordt voor een groot deel bepaald door het gebruik van belangrijke mentale vaardigheden. Deze vaardigheden worden gemeten door de PPLS™. De vragenlijst heeft 7 schalen die elk een mentale vaardigheid representeert: Zelfvertrouwen - Controle over negatieve energie - Concentratie - Mentale representatie - Intrinsieke motivatie - Sportattitude - Volharding. De afzonderlijke schalen leveren waardevolle informatie op over de mentale vaardigheden van de sporter. Daarnaast is het ook van belang dat wordt gekeken naar de samenhang tussen de schalen, zodat een zo compleet mogelijk beeld van de sporter kan worden gevormd.
Deze vragenlijst is ontwikkelt door MTCC en kan alleen door geregistreerde (sport) psychologen worden afgenomen. Info: Psychometrische eigenschappen van de PPLS - www.barryassen.nl
Meer info: neem contact op met uw sportpsycholoog.


CBV (Competitie-Belevings Vragenlijst)
Deze vragenlijst vraagt, hoe u zich in het algemeen voelt en wat u denkt, voor u aan een wedstrijd begint. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Denk niet te lang na en geef uw eerste indruk, die is meestal de beste. het gaat er dus om dat u weergeeft hoe u zich in het algemeen voelt en wat u denkt, voor u aan een wedstrijd begint. http://www.ekgp.ugent.be/pages/nl/vragenlijsten/CBV.pdf
Meer info: neem contact op met uw sportpsycholoog.

The leadership Scale For Sports (LSS)
Beschrijving: De leiding schaal voor sport (LSS) is een vragenlijst samengesteld uit 40 items die zijn onderverdeeld in 5 subschalen. 13 vragen die betrekking hebben op training en coaching, 9 vragen die betrekking hebben op het democratische gedrag, 5 vragen die betrekking hebben op autocratische gedrag, 8 vragen die betrekking hebben op sociale ondersteuning, en 5 vragen die betrekking hebben op positieve Feedback. Deze vijf dimensies van leider gedrag werden gedefinieerd door Chelladurai (zoals geciteerd in Chelladurai, 1990). Training en coaching verwijst naar het gedrag van de coach die is gericht op het verbeteren van de prestaties van de sporter. Deze gedragingen omvatten de vaardigheden, technieken en tactieken van hun sport, instrueren en organiseren en coördineren van activiteiten. Democratische gedrag betreft of de coach toestaat atleten deel te laten nemen in belangrijke coaching beslissingen die zijn gekoppeld aan de doelstellingen van de sporter/groep, (spel tactieken en strategieën). Autocratische gedrag verwijst naar de autoriteit en de onafhankelijke besluitvorming van de coach. Sociale ondersteuning is gerelateerd aan de zorg van de coach voor het welzijn van zijn/haar sporters, het creëren van een gunstig ondernemingsklimaat en interpersoonlijke relaties met sporter(s), waarbij de positieve Feedback verwijst naar het coach's gedrag en binding met de sporters en herkennen en belonen van goede prestaties. Info: https://ess220.files.wordpress.com/2008/02/lss-highlighted.pdf  -https://coachingfordistancerunningess110strand.wordpress.com/leadership-for-optimal-performance-lss-asq-and-geq 
 Meer info: neem contact op met uw sportpsycholoog.

De Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ) (Duda 1889)
De Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ) is een zelf-rappotage vragenlijst die verschillen in doel oriëntatie meet bij personen
in prestatietaken.De TEOSQ bestaat uit twee onafhankelijke sub-schalen: taken en egogerichtheid. Bij taakgerichtheid komt de motivatie uit de ambitie zichzelf te verbeteren en bij te leren. Bij egogerichtheid komt de motivatie uit de ambitie beter te zijn dan anderen. De TEOSQ telt 13 items in de vorm van uitspraken. De respodent geeft een op een 5-punt Likertschaal aan in welke mate de uitspraak op hem/haar van toepassing is (helemaal niet akkoord, eerder niet akkoord, soms wel/soms niet akkoord, eerder wel akkoord, helemaal akkoord) Elke vraag krijgt een score tussen 1 en 5. Info: https://www.brianmac.co.uk/teosq.htm
Meer info: neem contact op met uw sportpsycholoog.

Sport Motivatie Vragenlijst (SMV)
De sportmotivatie vragenlijst (SMV) is een zelfbeoordelingsvragenlijst die probeert inzicht te verkrijgen in de motivatiestructuur van een sporter, met betrekking tot het beoefenen van een sport. De SMV bevat drie delen. Op de eerste pagina staan instructies en dient de respondent zijn persoonlijke gegevens in te vullen. Op de tweede pagina dienen vier open vragen te worden ingevuld. Deze vragen worden niet gescoord maar zijn bedoeld om de aandacht van de sporter te richten op het onderwerp. Tenslotte vindt met men op de derde pagina de eigenlijke vragenlijst, die 83 uitspraken bevat, waarvan de respondent wordt gevraagd aan te geven win welke mate ze gelden voor hem/haar. De respondent heeft de keuze tussen 5 mogelijkheden: (nooit, zelden , soms. dikwijls, altijd). De 83 items zijn niet overlappend verdeeld over 6 sub-schalen: sociaal contact, strijdvaardigheid, beter presteren, sociale waardering, hard werken en sociale afkeuring.
Meer info: neem contact op met uw sportpsycholoog.

De ABC-zelfbeoordelingsvragenlijst
De ABC-zelfbeoordelingsvragenlijst wil de antecedenten, beleving en consequenties van faalangst nagaan bij sporters. De test bestaat uit een aantal open vragen rond de thema's zenuwachtigheid en stress. Verder krijgt de respondent 62 uitspraken waarvan hij op een 5-punten schaal moet aangeven in welke mate de uitspraken op hem/haar van toepassing zijn (nooit, zelden, dikwijls of altijd). Daarna vult de respondent zijn persoonlijke gegevens in. Tenslotte geeft zij/hij de graad van zenuwachtigheid in competitiesituaties aan op een schaal van 1 tot 10 (van zeer weinig tot zeer veel) De vragenlijst onderscheidt 4 sub-schalen: 1. angst voor verlies en erkenning, 2. twijfel omwille van interne prestatiedeterminanten, 3. twijfel omwille van externe prestatiedeterminanten, 4. angst voor affiliatie (verbondenheid).
Meer info: neem contact op met uw sportpsycholoog.

Bewegingsvoorstellingen vragenlijst
Het is bekend dat veel mensen zich voorstellingen maken van bewegingen. Deze vragenlijst meet twee manieren om zich bewegingen voor te stellen. Het voorstellingen maken van bewegingen wordt ook wel ‘het in je hoofd inbeelden van een beweging’ genoemd. Bij de eerste manier probeert iemand zich een visuele voorstelling van een beweging te maken. Hiermee wordt bedoeld dat iemand zich tijdens het inbeelden alleen de dingen inbeeldt die je kunt zien met je ogen. Bij deze manier gaat het dus om visuele beelden van een beweging. Bijvoorbeeld: Tijdens het inbeelden zie ik van een afstandje mezelf tegen een bal schoppen. Bij de tweede manier probeert iemand zich voor te stellen hoe een bepaalde beweging aanvoelt, zonder dat je deze beweging echt maakt. Bijvoorbeeld: ik voel tijdens het inbeelden van het schoppen tegen een bal, hoe mijn schoen de bal raakt. Info: Het effect van kinestetische verbeelding op het anticipatievermogen bij het nemen van penalty's
Anticiperen op voetbalpenalty's
Meer info: neem contact op met uw sportpsycholoog.

Psychological Skills Inventory for Sports - jeugd (PSIS)
De psychologische Skills Inventory for Sports (PSIS R-5, Mahoney, Gabriel & Perkins, 1987) bevat 45 items ontworpen om zes psychologische vaardigheden met betrekking tot atletische prestaties te meten. Info: voorbeeldweergave boek Ädvandces in sport Psychology
Meer info: neem contact op met uw sportpsycholoog.

Sportgroep Cohesie vragenlijst
Er zijn Verschillende vragenlijsten ontwikkeld om teamcohesie te meten. De Group Environment Questionnaire (GEQ) heeft de eerste keus bij sportpsychologen en meet de vier dimensies van de conceptuele benadering aan de hand van 18 items.
Bezoek onze pagina over GEQ

Sport-Confidence Inventory (SCI)
Het multidimensionale sportvertrouwen wordt gemeten met de Sport-Confidence Inventory (SCI). Deze bestaat uit 14 items waarop een sporter aan de hand van een 7-punts Likert schaal moet aangeven in welke mate hij zeker is van een bepaalde sportieve handeling. De vragenlijst is betrouwbaar en valide. Info: https://sportspsych.wikispaces.com/file/view/Vealey+1986+sport+confidence.pdf
https://etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/miami1214597240/inline
Meer info: neem contact op met uw sportpsycholoog.

De Sport Orientation Questionaire (SOQ) (Gill and Deeter 1988)
De Sport Orientation Questionaire (SOQ) is een vragenlijst die ontwikkeld is als een multidemimensionele maat (multidimensionaal wil zeggen vanuit hoger bewustzijn en diepgaander gevoel) van prestatiemotivatie. Het is samengesteld uit 25 items meten van drie verschillende oriëntaties: concurrentievermogen (het verlangen om te streven naar succes in de sport-specifieke situaties), win oriëntatie (de wil om te winnen, interpersoonlijke concurrerende sportevenementen) ) en doelgericht (de wens om persoonlijke doelen in de sport te bereiken) Met de vragenlijst kan de motivatie voor sport en bewegen worden gemeten. Er wordt onder andere informatie over kennis, houding, eigen effectiviteit en de invloed van de sociale omgeving ten aanzien van sport en bewegen verzameld. Info: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02701367.1988.10605504 - http://www.slideshare.net/psychexchange.co.uk/psychexchangecouk-shared-resource-5842990
Meer info: neem contact op met uw sportpsycholoog.

Sport Competition Anxiety Test (SCAT) (Martens 1977)
Voor het meten van competitie/concurrerende gerelateerde angst is in 1977 door Rainer Martens de Sport Competition Anxiety Test (SCAT) ontwikkeld. Door op vragen met zelden, vaak of nooit te antwoorden kunt u vrij eenvoudig de beoordeling van uw competitie/concurrerende gerelateerde angst aflezen. Info: https://www.brianmac.co.uk/scat.htm - http://www.bodybuilding.com/fun/docs/2010/psychological-skills-training-questionnaires.pdf - http://www.slideshare.net/peshare.co.uk/pesharecouk-shared-resource-2273038 - 
http://www.ijesit.com/Volume%202/Issue%203/IJESIT201303_53.pdf
Meer info: neem contact op met uw sportpsycholoog.

The Attentional and Interpersonal Style (TAIS) (Nideffer 1976)
De beoordeling aandachts-vertekening en interpersoonlijke stijl (TAIS) wordt gebruikt om mensen te helpen presteren onder druk in bedrijfsobligaties, sport en militatre instellingen. De prestaties zijn afhankelijk van het vermogen om de aandacht op de juiste momenten te besteden aan de juiste dingen en de druk verandert de manier waarop we ons concentreren, beslissingen nemen en communiceren met anderen.
TAIS meet deze kritische prestatie variabelen. Het helpt topsporters leren omgaan met grote druk en voorspelt hun reacties op druk.
Info: http://www.taistest.com  (Nederlandse vertaling taistest: De Leidse aandacht en concentratietest , van der Knoop 1987)
Meer info: neem contact op met uw sportpsycholoog.

Topsportprofiel
Deze vragenlijst bestaat uit 3 onderdelen: Mentale vaardigheden - Zelfregulatie en Succes in sport.  Het zijn in totaal 102 vragen.
Benieuwd naar jou Topsport profiel? Klik voor meer info op onderstaande banner

Performance profiel
Zie onze pagina: Performance Profiling

Competititie-belevings-vragenlijst CBV bakker
CBV Competitie-belevings-vragenlijst pdf  bron: ugent.be

Meer vragenlijsten (helaas (nog) geen informatie beschikbaar)
 • Betrokkenheid op sportschaal BOSS
 • Sport zelf-vertrouwen vragenlijst SZVV
 • Sport motivatie vragenlijst (van den Auweede)
 • Vragenlijst beleving voor een sportwedstrijd (VBS BAKKER)
 • Vragenlijst voor psychologische ervaringen van sporters
 • Sportgroep cohesie vragenlijst SGCV
 • Participation motive questionaire (longhorst/sprink 1987)
 • Sport participatie motivatie vragenlijst SPMV
 • Commitment to physical activity scale (corbin 1987)
 • Leidse aandacht en concentratietest (van der knoop 1987) Meer info: neem contact op met uw sportpsycholoog.

Uitsluiten Psychopathologie 
Lees info: Wat is psychopathologie?  - wikipedia.org/wiki/Psychopathologie
Test: Vier Dimensionale Klachtenlijst (4DKL)
Distress (pyschische spanningsklachten) - Depressie (stemmingsstoornis) -  Angst (irrationele en fobische angst) -  Somatisatie (functionele lichamelijke klachten.
De volgende vragenlijst betreft verschillende klachten en verschijnselen die u mogelijk hebt. Het gaat steeds om klachten en verschijnselen die u de afgelopen week (de afgelopen 7 dagen met vandaag erbij) hebt ervaren. Klachten die u daarvoor wel had, maar de afgelopen week niet meer, tellen niet mee. Wilt u per klacht aangeven hoe vaak u dit in de afgelopen week bij uzelf hebt opgemerkt, door het hokje aan te kruisen dat staat voor het meest passende antwoord.
Test: Vier Dimensionale klachtenlijst
 Meer info: neem contact op met uw (sport)psycholoog

Vragenlijsten bij blessures

 Emotional Response of Athletes to Injury Questionnaire (ERAIQ) (Smith et al, 1990)  - Meer info (google)
 Scale to measure psychological impact of returning to sport following a ACL reconstruction surgery (Webster et al, 2006) Meer info (google)
 Knee self-efficacy scale (degree of certainty at being able to return to the same activity level) (Thomee et al, 2006) - meer info (google)
 ACL Quality of Life (ACL-QOL) (Mohtadi, 1988) -  meer info (google)
 Re-Injury Anxiety Inventory (RIAI) (Walker et al, 2009) - meer info (google)
 Competitive State Anxiety Inventory (CSAI) (Martens et al,1990) - meer info (google)
 Profiel van gemoedstoestanden: meer info - Vragenlijst POMS

De Utrechtse Coping Lijst (UCL) 
De Utrechtse Coping Lijst (UCL) is een zelfrapportage vragenlijst, die verschillende vormen van copingsgedrag meet enerzijds en anderzijds meer inzicht verschaft in de mediërende rol van copingsgedrag tussen psychosociale factoren en gezondheidsstoornissen. De UCL bestaat uit 7 subschalen: actief aanpakken, palliatieve reactie, vermijden/afwachten, sociale steun zoeken, passief reactiepatroon, expressie van emoties en geruststellende gedachten. De test bestaat uit 47 items en neemt algemeen niet meer dan 5 minuten in beslag. De respondent geeft op een 4-punt Likertschaal aan in welke mate de uitspraak de mening van de respondent weergeeft (zelden of nooit, soms, vaak, zeer vaak). De schaalscores worden berekend door de items per schaal op te tellen. Er bestaan aparte normtabellen voor mannen en vrouwen. Deze zijn ingedeeld naar leeftijd. Voor mannen vindt men 5 indelingen terug: algemeen van 19 tot 65 jaar, specifiek van 19 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 tot 65 jaar. Voor vrouwen geldt de volgende indeling: algemeen van 18-65 jaar, specifiek van 18 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar en van 45 tot 65 jaar. Verder is er tevens een normtabel beschikbaar voor mannelijke en vrouwelijke scholieren tussen 14 en 20 jaar en voor studenten tussen 20 en 30 jaar.
Copinggedrag = Vermogen tot gedragsaanpassing aan relatief moeilijke omstandigheden.(Stress) ter voorkoming van overbelasting (Burnout) (ensie.nl)
Info: UCL Utrechtse Coping Lijst©-pdf -  https://www.telepsy.nl/ucl Vragenlijst: https://www.vub.ac.be/survey/index.php?sid=63292
Meer info: neem contact op met uw (sport)-psycholoog.

Overige testen/vragenlijsten

De NEO-FFI (Five Factor Inventory)
De NEO-FFI (Five Factor Inventory) is een zelf-rapportage vragenlijst, die de vijf belangrijkste dimensies of domeinen van de persoonlijkheid bij volwassenen meet. De test resulteert in vijf domeinscores zonder verdere differentiatie. Deze domeinen of dimensies zijn: neuroticisme, extraversie, openheid, altruïsme en consciëntieusheid. De NEO-FFI telt 60 items en neemt ongeveer 15 minuten in beslag. De respondenten vullen het antwoordformulier aan de hand van een vragenboekje in. Op een 5-punt Likertschaal wordt aangegeven in welke mate de uitspraak de mening van de respondent weergeeft (helemaal oneens, oneens, neutraal, eens, helemaal eens).NEO-FFI kan niet gescoord worden als 10 of meer antwoorden ontbreken. De ruwe scores worden per domein berekend en omgezet in genormeerde scores. Er zijn aparte normtabellen beschikbaar voor mannen, vrouwen en beiden; alsook leeftijdsnormen (jongeren <25, middengroep 25-50, ouderen >50). Tenslotte zijn er ook normen beschikbaar voor gebruik in een selectiesituatie. Deze laatste zijn aan te bevelen indien er redenen zijn om aan te nemen dat respondenten motieven hebben om zich zo gunstig mogelijk te presenteren.
Info: Factsheet NEO-FFI , Handleiding-kenmerken-voorbeelden
Meer info: neem contact op met uw (sport)psycholoog.

Leiderschapsstijl test
Met behulp van een leiderschapsstijl test kun je jou stijl van management of leiderschap bepalen. Heb je een overtuigende leiderschapsstijl, of breng je vooral mensen samen en consulteer je eerst alle betrokkenen. Of zeg je heel direct wat er moet gebeuren? Je stijl van leidinggeven heeft direct effect op hoe mensen hun taken oppakken en daarmee dus ook wat jij als leidinggevende of manager bereikt. Door deze test te doen leer je welke managementstijl jou voorkeur heeft. Info:https://www.123test.nl/leiderschap

Vragenlijst zelfvertrouwen
Vragenlijst over zelfvertrouwen. kijk of de score overeenkomt met wat je van jezelf weet.
Opmerking: NIET geschikt voor wetenschappelijke doeleinden. info: http://zelfvertrouwen.nl/page.php?page=367 - 123test.nl/zelfvertrouwen

Drie Batterijen® Methode
De drie testbatterijen tests zijn bedoeld om de denkkracht, gevoelskracht en lichaamskracht te versterken en te onderhouden. Het is belangrijk om te beseffen dat iedere poging om gedrag, gevoel en persoonlijkheid te meten, beperkingen heeft. Het is dan ook verstandig bij jouw testuitslag voldoende ruimte over te laten voor individuele nuances. Info: http://www.nlsportpsycholoog.nl/tests

Workplace Learning voor Trainers/Coaches in de Sport
Doel van deze test is om je inzicht te geven in jouw ontwikkeling en je van daaruit zelf verder te ontwikkelen in je vak. De vragenlijst bestaat uit een algemeen deel met 14 vragen, gevolgd door een specifiek deel, met 42 vakgerichte praktijkvragen. Bij elkaar gaat het dus om 56 vragen. De geschatte tijd die nodig is om de vragen te beantwoorden is ca. 18 minuten. Info:http://www.coachinsports.nl/question/page/1

VTI (Voetbal Talent Indicator)
De VTI brengt de persoonlijkheid van een voetballer in kaart. Hierdoor is de speler elf, of als trainer coach, in staat om op een positieve en opbouwende wijze zijn ontwikkeling te benaderen. De speler begrijpt zichzelf beter en de trainer/coach begrijpt de speler beter. Want er is meer begrip voor waar het vertoonde gedrag vandaan kan komen. Daardoor is zowel de voetballer zelf als de trainer/coach in staat zichzelf of de speler beter te motiveren en verbeterd de communicatie tussen beide ook. Dit is goed voor de realtie tussen speler en trainer/coach.
https://www.sportstalentacademy.com/nl/spelersprofiel-maken

Vragenlijst teamontwikkeling
sociale cohesie duidt op de sociale samenhang binnen het team. Er is sociale cohesie wanneer er stabiele, duurzame en hechte relaties tussen medewerkers zijn (Raub, 1997). Cohesie binnen de groep is een belangrijke voorwaarde voor teamontwikkeling.
Open de vragenlijst bron: meermetteams.nl

Online vragenlijsten: Korte teamroltest - De teamscan werkenmetteamrollen.nl Open hier
Test Concentratietest psychologiemagazine.nl Open hier
Test Aandachtsconcentratietest intelligentietesten.com Open hier
Motivatie meten  2 vragenlijsten over motivatie meten (onderwijs) vernieuwenderwijs.nl Open hier
Vragenlijst Vragenlijst waar motivatie voor sport en bewegen worden gemeten. nisb.nl Open hier
Testen Test je geheugen bij de Universiteit van Amsterdam uva.nl Open hier
Test Wil je weten welke sport goed bij jou past? Doe dan de sportwijzer-test: sport.nl Open hier

Persoonlijkheidstesten/vragenlijsten

jungtype.com
Persoonlijkheids Type Test
123test.nl/jung-persoonlijkheidstest
wikipedia.org (JTI)
my-personality testcom/personality-type
personality tests tinfo
123test.nl/disc-test
Free DISC Test
Beter coachen met de DISC-methodiek
Informatie over DISC en trainingen

Belbin-test thesis.nl
belbintest.com (alle info)
123test.nl/groepsrollentest
Samenwerken vanuit de teamrollen (info)
www.werkenmetteamrollen.nl

  ronaldvanandel-coaching.nl
  Colorcode kleurtest
  mymotivation.com (info)
  vitaconsult.nl/kleurentest
  twynstragudde.nl
  Insights Discovery insights informatie

  123test.nl/kerntypering
  Kernkwaliteiten/desteven.nl
  kernkwaliteiten-patrickschriel.nl
  Online kernkwaliteitenspel
  Kernkwaliteiten/kernkwadranten info

  Voetbalkarakter YTDI
  Het coachen van talent in topsport
  YTDI Info

   Roos van Leary info
   Roos van Leary 123test.nl
   De roos van Leary theorie en zelftest
   De Axenroos (pdf)
   Test je gedrag - Roos van Leary
   Roos van leary test 360test.nl

   123test.nl/enneagram
   enneagramtest-enneagramacademie
   Gratis enneagram-test
   enneagramsite.nl
   enneagram-nederland.nl

     Persoonlijkheidstest Welk gedrag past bij jou? springest.nl Open hier
     De zes belangrijkste persoonlijkheidsdimensies en de HEXACO persoonlijkheidsvragenlijst: open document  bij yumpu.com

     Informatie/artikelen over testen en meten

      De COTAN van het NIP bevordert de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland

     Overzicht sportpsychologische vragenlijsten in Nederland en Vlaanderen Sportpsychologie Bullentin research.vu.nl Open hier
     Consensustekst ‘Sportmedische Keuring en Begeleiding’
     cjsm.be Open hier
     Testen en meten - Is meten ook beter weten? Afke van de Wouw vfbv.nl Open hier
     Topsport Assessment Mentale Vaardigheden Bregje Speet/Frank Bakker dare.ubvu.vu.nl Open hier
     Beter coachen met de DISC Methodiek Hockeyvisie hgc.nl Open hier
     Development and initial validation of the Athlete’s Mental Skills Scale
     Universiteit Twente utwente.nl Open hier
     Versterken van motivatie door middel van het stellen van doelen Maud Otten kennisbankHvA Open hier
     Het gebruik van psychologische tests in de sport (Engelstalig)  P. Thomas psychology.org.au Open hier

     Vind (Sport) Psychologen in Nederland & Vlaanderen